برگزاری سومین نشست هم اندیشی سفیران شفافیت شستا

سومین نشست هم اندیشی سفیران شفافیت شستا در تاریخ 1399/02/29 با حضور مدیران روابط عمومی در سالن تلاش برگزار گردید.

سومین نشست هم اندیشی سفیران شفافیت شستا در تاریخ 1399/02/29 با حضور مدیران روابط عمومی در سالن تلاش برگزار گردید.