برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت پخش دارویی اکسیر

مجمع عمومی سالیانه شرکت پخش دارویی اکسیر مورخ 1399/02/22 در سالن اجتماعات تیپیکو برگزار شد.

مجمع عمومی سالیانه شرکت پخش دارویی اکسیر مورخ 1399/02/22 در سالن اجتماعات تیپیکو برگزار شد.