دومین همایش مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر

دومین همایش مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر در سال جاری در سالن همایش های شرکت کارخانجات داروپخش برگزار گردید.

دومین همایش مدیران شرکت پخش دارویی اکسیر در سال جاری در سالن همایش های شرکت کارخانجات داروپخش برگزار گردید.