تماس با ما

آدرس : خیابان شریعتی، پایین تر از بهار شیراز، خیابان بوشهر ، پلاک 24
کد پستی : 1611683666
تلفن گویا: 77614314

تلفن و ایمیل واحدهای سازمانی :
واحد مدیریت : 77687801 managment@exirpd.com
واحد فناوری اطلاعات : 77687498 admin@exirpd.com
واحد فروش وامور مراکز: 77687539 sales@exirpd.com
واحد مالي : 77618620 Finance@exirpd.com
واحد منابع انسانی : 77687534 Hrm@exirpd.com
واحد فنی و پشتیبانی: 77617974
واحد استراتژیک، بهبود سیستم ها و روشها : 77687669 Startegic@exirpd.com
واحد بازرگانی : 77687619 Puerches@exirpd.com
واحد مسئول فنی : 77687664 r.ph@exirpd.com
واحد حسابرسی داخلی : 77687530 hesabres@exirpd.com