مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره

 
جناب آقای دکتر محمد هادی کمالی مدیر عامل و عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر احمد فیاض بخش رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکتر مسعود عابدینی نایب رئیس هیات مدیره

جناب آقای حسین انگبینی عضو هیات مدیره

جناب آقای دکتر مجتبی ولی اللهی عضو هیات مدیره